دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : حمید رضا   یوسفی

پست الکترونیکی : h-yousefi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی فیزیک

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/11/23

حمید رضا یوسفی

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

^